Vad räknas som sexuella trakasserier?

Definitionen i diskrimineringslagen lyder ”ett beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Det är den som utsätts som avgör om ett beteende är olämpligt. När ord står mot ord kring vad som har hänt, vilket inte är ovanligt, har arbetsgivare en skyldighet att utreda händelsen. Det finns också ett lagkrav på förebyggande arbete. Det är viktigt att ledningen tar sitt ansvar och pekar ut att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier i organisationen och att rutiner kring hantering och vem man ska vända sig till om man blir utsatt är välkända bland alla medarbetare.