Diskriminering med föreläsare Marcus Gustavsson

Diskriminering med föreläsare Marcus Gustavsson

Målet med diskrimineringslagen är att alla människor i det svenska samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett vilka de är eller vilka förutsättningar de har i livet. Men i praktiken ser det inte ut så. Diskriminering förekommer överallt.

Diskrimineringsformer och diskrimineringsgrunder

Marcus Gustavsson går i sina föreläsningar och utbildningar igenom vad de olika diskrimineringsformerna innebär – direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att trakassera. Han går också igenom de sju diskrimineringsgrunderna – kön, könsidentitet/könsöverskridande uttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Marcus berättar om olika exempel på hur diskriminering yttrar sig utifrån forskning och undersökningar som genomförts. Alla dessa exempel visar att det finns en hel del kvar att göra innan alla har lika rättigheter och möjligheter i praktiken. Marcus går även igenom de rättsliga konsekvenserna vid konstaterad diskriminering.

Förebyggande arbete mot diskriminering

Man kan säga att diskrimineringslagen innehåller två ben. Det ena benet innehåller skydd för de som utsätts för diskriminering. Det andra benet innehåller krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att förebygga diskriminering. Det förebyggande arbetet ska ske genom aktiva åtgärder. Marcus har lång erfarenhet av att arbeta med diskrimineringsfrågor, både som arbetsgivare och facklig företrädare. Han har företrätt kollegor och stöttat medarbetare som har blivit utsatta. Marcus berättar om dessa erfarenheter och om det motstånd han mött på när han drivit diskrimineringsfrågor.

Att riksdagen fört in ett krav på förebyggande arbete i diskrimineringslagen handlar om en målsättning att diskriminering inte ska förekomma på arbetsplatser, i skolor och på lärosäten. Marcus berättar om sina erfarenheter av hur man når framgång i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Hur gör man en analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationen? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen?

Hur lyckas man förebygga diskriminering?

Marcus går igenom en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete mot diskriminering från arbetsgivare och organisationer som han har samarbetat med genom åren. Det finns många goda exempel att inspireras av. Och de kloka arbetsgivarna och utbildningsanordnarna ser till att investera i och prioritera arbetet mot diskriminering. Visar man att man är öppen och tillgänglig för alla människor blir man mer attraktiv för medarbetare, elever och studenter.

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.