Inkludering med föreläsare Marcus Gustavsson

Inkludering med föreläsare Marcus Gustavsson

Inkludering är motsatsen till exkludering. Inkludering handlar om att synliggöra, bekräfta och ge alla människor – oavsett bakgrund och förutsättningar – möjligheter till att delta på en arbetsplats, i beslutsfattande eller i ett samhälle. Marcus Gustavsson har under många år arbetat med inkludering kopplat till bland annat arbetsplatskulturer, ledarskap, pedagogik och organisationer.

Motverka diskriminering

Att arbeta med inkludering handlar bland annat om att leva upp till diskrimineringslagen. Målet med diskrimineringslagen är att alla människor i det svenska samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett vilka de är eller vilka förutsättningar de har i livet. Men i praktiken ser det inte ut så. Diskriminering förekommer överallt i samhället. Marcus går i sina föreläsningar och utbildningar igenom vad de olika diskrimineringsformerna innebär – direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att trakassera. Han går också igen de sju diskrimineringsgrunderna – kön, könsidentitet/könsöverskridande uttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Marcus berättar också om olika exempel på hur diskriminering yttrar sig i samhället utifrån forskning och undersökningar som genomförts. Allt detta visar att det finns en hel del kvar att göra innan alla har lika rättigheter och möjligheter i praktiken. Marcus går även igenom de rättsliga konsekvenserna vid konstaterad diskriminering.

Man kan säga att diskrimineringslagen innehåller två ben. Det ena benet innehåller skydd för de som utsätts för diskriminering. Det andra benet innehåller krav på förebyggande arbete på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet. Det förebyggande arbetet ska ske genom aktiva åtgärder mot diskriminering. Marcus har lång erfarenhet av att arbeta med diskrimineringsfrågor, både som arbetsgivare och facklig företrädare. Han har företrätt kollegor och stöttat medarbetare som har blivit utsatta. Marcus berättar om dessa erfarenheter och om det motstånd han mött på när han drivit diskrimineringsfrågor.

Att riksdagen fört in ett krav på förebyggande arbete i diskrimineringslagen handlar om att lagstiftaren vill ha som mål att diskriminering inte ska förekomma och därmed bidra till inkludering. Marcus berättar om sina erfarenheter av förebyggande arbete och hur man når framgång. Hur gör man en vettig analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera i arbetet för inkludering? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationer? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? I vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen?

Marcus går igenom en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete mot diskriminering och för inkludering från arbetsgivare och organisationer som han har samarbetat med under åren. Det finns trots allt många goda exempel att inspireras av. Och de kloka arbetsgivarna och utbildningsanordnarna ser till att investera i och prioritera arbetet för inkludering. Visar man att man är öppen och tillgänglig för alla människor blir man mer attraktiv för medarbetare, elever och studenter.

Normkritiskt arbete för inkludering

Marcus föreläser och utbildar även om normkritik som är ett viktigt perspektiv att anta om man vill bidra till inkludering.  Normkritik handlar om att man förhåller sig kritisk till de normer som talar om för oss vilka förväntningar vi ska ha på andra människor. Till exempel könsnormerna som talar om hur kvinna/flicka eller man/pojke ska vara eller bete sig. Eller heteronormen som innebär förväntningar på att alla människor är heterosexuella. Dessa normer hindrar människor från att utvecklas i sin fulla potential. Marcus har arbetat med normkritik under många år med målet att höja kunskapen om hur normerna påverkar våra attityder och beteenden. Och det är först när man får kunskap om sitt eget beteende som man kan förändra det. Marcus delar med sig av sin kunskap och av olika verktyg som man kan använda sig av. Detta främjar en god arbetsmiljö och en hög arbetsglädje och bidrar till att arbetsplatsen och organisationen blir mer attraktiv för fler människor.

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om diskriminering? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.