Jämställdhet med föreläsare Marcus Gustavsson

Jämställdhet med föreläsare Marcus Gustavsson

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige, som samtliga partier i riksdagen ställt sig bakom, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det finns sex jämställdhetspolitiska delmål

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Men trots att samtliga partier är överens om politiken för jämställdhet är det en bit kvar innan Sverige är ett jämställt land fullt ut. Marcus Gustavsson har lång erfarenhet av att arbeta för jämställdhet i många olika roller som chef, ledare och facklig företrädare. I sina föreläsningar och utbildningar går han igenom hur det står till med jämställdheten i Sverige utifrån forskning och undersökningar och ger tips, råd och verktyg för hur man kan arbeta för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i praktiken.

Diskriminering och sexuella trakasserier

Marcus har en hög kunskap om diskrimineringslagen och går i sina föreläsningar och utbildningar igenom vad de olika diskrimineringsformerna innebär – direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att trakassera. Marcus berättar också om olika exempel på hur diskriminering på grund av kön yttrar sig i samhället utifrån forskning och undersökningar som genomförts. Och han delar även med sig av goda exempel på arbetsgivare och organisationer som nått framgång i sitt arbete för jämställdhet.

Läs mer om Marcus Gustavssons föreläsning om diskriminering - klicka här
Läs mer om Marcus Gustavssons föreläsning om sexuella trakasserier - klicka här

Kvinnofrid

Marcus har lång erfarenhet av att arbeta med att höja kunskapen om våld i nära relationer. Kunskapen om tecken på våldsutsatthet kan vara livsviktig. Man måste också vara medveten om att det bara finns en metod att använda sig av för att försöka ta reda på om någon är utsatt – ställa frågan. Men givetvis kan man ställa frågan på väldigt många olika sätt. Och man måste också kunna hantera svaret man får. Marcus ger tips och råd kring hur man kan arbeta för att stötta våldsutsatta på bästa sätt.

Läs mer om Marcus Gustavssons föreläsning om våld i nära relationer - klicka här

Genus och normkritik

Marcus föreläser och utbildar även om genus, som också kallas för socialt kön. Genus handlar om normer och förväntningar på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Marcus har aldrig känt sig hemma i maskulinitetsnormen och blev också väldigt utsatt under sin barndom på grund av att han inte betedde sig som en pojke förväntade sig bete sig. Han var känslig, tillbakadragen och sjung i gosskör vilket gjorde honom till ett tacksamt offer för mobbare. Marcus har sedan han kom i kontakt med begreppet genus intresserat sig för genusvetenskap och har under många år arbetat för att alla ska bli respekterade för vilka de är, oavsett vilket kön de råkat födas till. Under sina föreläsningar och utbildningar går Marcus igenom vad begreppet genus innebär och står för. Han berättar om sina erfarenheter av att arbeta med genusperspektiv i verksamheter och organisationer där han verkat. Och han ger tips och råd om hur man kan arbeta konkret, både med struktur och kultur. Medvetenhet om genus gör att man får möjlighet att bidra till att människor får utvecklas i sin fulla potential utan att tyngas av könsnormerna.

Marcus föreläser och utbildar även i normkritik som handlar om att man förhåller sig kritisk till de normer som talar om för oss vilka förväntningar vi ska ha på andra människor. Till exempel könsnormerna som talar om hur kvinna/flicka eller man/pojke ska vara eller bete sig. Marcus har arbetat med normkritik under många år med målet att höja kunskapen om hur normerna påverkar våra attityder och beteenden. Det är först när man får kunskap om sitt eget beteende som man kan förändra det. Han delar med sig av sin kunskap och av olika verktyg som man kan använda för att arbeta med normkritik. Detta främjar en god arbetsmiljö och en hög arbetsglädje och bidrar till att arbetsplatsen och organisationen blir mer attraktiv för fler människor.

Läs mer om Marcus Gustavssons föreläsning om genus - klicka här
Läs mer om Marcus Gustavssons föreläsning om normkritik - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.