Arbetsmiljö med föreläsare Marcus Gustavsson

Arbetsmiljö med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har arbetat med arbetsmiljöfrågor i många olika roller genom åren, både som facklig företrädare och chef. Han har även studerat arbetsmiljörätt på universitetet där han särskilt intresserat sig för hur man förebygger kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Marcus berättar i sina föreläsningar och utbildningar om erfarenheter av vad som krävs och behövs för att skapa en hållbar arbetsmiljö, både när det gäller struktur för arbetet och kultur på arbetsplatsen och i organisationen.

Marcus har en lång erfarenhet av att utbilda chefer i arbetsmiljöansvar och skyddsombud i deras uppdrag för att bidra till en god arbetsmiljö. Föreläsningarna och utbildningarna ger både kunskaper i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. Men också tips på hur man bygger upp ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare med hållbar arbetsmiljö som gemensamt mål.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Dagens stora arbetsmiljöfrågor handlar till största del om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö sätter särskilt fokus på arbetsgivares ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall kopplat till arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Det är dessa områden som skapar mest arbetsrelaterad ohälsa idag. Och är särskilt stora problem i kvinnodominerade branscher, sektorer och verksamheter. Många arbetsgivare behöver bli bättre på att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om att identifiera risker och brister, åtgärda dem och följa upp åtgärderna. Marcus fokuserar starkt på organisatorisk och social arbetsmiljö i sina föreläsningar och utbildningar.

Marcus föreläser och utbildar även om andra föreskrifter som gäller över hela den svenska arbetsmarknaden. Till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete som beskriver hur arbetsgivare ska arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall – identifiera risker och brister, åtgärda dem och följa upp åtgärderna. Även föreskriften om arbetsanpassning är en favorit hos Marcus som kopplar ihop den med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Hur når man framgång i arbetet för medarbetare som behöver rehabilitering?

Diskrimineringsfrågor handlar om arbetsmiljö

Det är också viktigt att gifta ihop arbetsmiljölagen med diskrimineringslagen. Bägge lagarna ställer krav på förebyggande arbete och diskrimineringsfrågor handlar också om arbetsmiljöfrågor. Marcus har också en hög kunskap om diskrimineringslagen och hans föreläsningar ger verktyg till att hantera och förebygga såväl direkt diskriminering och indirekt diskriminering som trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att trakassera.

Ansvar för arbetsmiljön

Och när det gäller arbetsmiljö så brukar Marcus alltid påtala att en av de viktigaste strategiska frågorna hos alla arbetsgivare är de förutsättningar som organisationens chefer har för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Det är ett stort, svårt och komplext uppdrag att vara personligt ansvarig för sina medarbetares arbetsmiljö. Vilka förutsättningar får cheferna för att kunna axla uppdraget som arbetsmiljöansvarig på bästa sätt? Kunskap i regelverket är väldigt viktigt men har cheferna förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken? Marcus ger verktyg till vad som behövs för att nå framgång i arbetsmiljöansvaret.

Skyddsombudens roll

Skyddsombud har en fantastisk möjlighet att bidra till att syftet med arbetsmiljölagen uppfylls. Skyddsombud kan bli en ovärderlig hjälp till sin chef i arbetet med att identifiera risker och brister i arbetsmiljön som behöver hanteras. Marcus går igenom skyddsombudets uppdrag som det är reglerat i arbetsmiljölagen och diskuterar olika praktikfall med deltagarna som innehåller flera etiska dilemman. Diskussioner förs också kring vilket förhållningssätt till uppdraget som ger mest framgång.

Godkänd utbildare av AFA Försäkring

Marcus är även godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring. Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har därmed möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för hans arbetsmiljöutbildningar. Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stöd kan beviljas för vidareutbildning för skydds- och arbetsmiljöombud samt för grund- och vidareutbildning för chefer. Stöd kan lämnas för 50 procent av utbildningsavgiften per deltagare, och i vissa fall för 70 procent av avgiften för utbildningar där både chefer och skydds- eller arbetsmiljöombud deltar.

Marcus erbjuder följande utbildningar inom ramen för stödet:

 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömning
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Samverkan och förändringsarbete - påbyggnadsutbildning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Säkerhetskultur
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)

Läs mer om villkor och ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning PÅ AFA Försäkrings webbplats:
villkor-arbetsgivare.pdf

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.


Dela på sociala medier