Arbetsmiljö med föreläsare Marcus Gustavsson

Arbetsmiljö med föreläsare Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson har arbetat med arbetsmiljöfrågor i många olika roller genom åren, både som facklig företrädare, chef och inom HR. Han är särskilt intresserad av de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna och hur man förebygger kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Marcus delar i sina föreläsningar och utbildningar med sig av erfarenheter kring vad som krävs för att skapa en hållbar arbetssituation, både när det gäller struktur för arbetet samt kultur på arbetsplatsen och i organisationen.

Marcus har lång erfarenhet av att utbilda chefer i arbetsmiljöansvar. Föreläsningarna och utbildningarna ger både kunskaper i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. Men också tips på hur man bygger upp ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare med hållbar arbetsmiljö som gemensamt mål. Marcus har också genomfört en mängd utbildningar för skyddsombud och arbetsmiljöombud genom åren.

Vad menas med systematiskt arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivare ska arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska göras genom att identifiera risker och brister, åtgärda dem och följa upp åtgärderna.

Dagens stora arbetsmiljöfrågor handlar till största del om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor sätter särskilt fokus på arbetsgivares ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall kopplat till arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Det är dessa områden som skapar mest arbetsrelaterad ohälsa idag och är särskilt stora problem i kvinnodominerade branscher, sektorer och verksamheter. Många arbetsgivare behöver bli bättre på att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Marcus ger verktyg till att lyckas med det förebyggande arbetet.

Diskriminering

Marcus har även höga kunskaper om diskrimineringslagen. Liksom arbetsmiljölagen ställer diskrimineringslagen krav på förebyggande arbete och diskrimineringsfrågor handlar också om arbetsmiljöfrågor. Marcus föreläsningar och utbildningar ger verktyg till att hantera och förebygga såväl direkt diskriminering och indirekt diskriminering som trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att trakassera.

Och när det gäller arbetsmiljöfrågor så är Marcus alltid tydlig med att en av de viktigaste strategiska frågorna är chefers förutsättningar i sitt arbetsmiljöansvar. Det är ett stort, svårt och komplext uppdrag att vara personligt ansvarig för arbetsmiljön bland sina medarbetare. Vilka förutsättningar får cheferna för att klara uppdraget som arbetsmiljöansvarig på bästa sätt? Har cheferna förutsättningar att omsätta sina arbetsmiljökunskaper i praktiken? Marcus ger verktyg till vad som behövs för att nå framgång i arbetsmiljöansvaret.

Skyddsombud

Skyddsombud har stor möjlighet att bidra till att syftet med arbetsmiljölagen uppfylls. Ett skyddsombud kan vara en ovärderlig hjälp till sin chef i arbetet med att identifiera risker och brister i arbetsmiljön som behöver hanteras. Marcus går igenom skyddsombudets uppdrag som det är reglerat i arbetsmiljölagen och diskuterar olika praktikfall med deltagarna som innehåller etiska dilemman. Diskussioner förs också kring vilket förhållningssätt till uppdraget som ger mest framgång.

Godkänd utbildare av AFA Försäkring

Marcus är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring. Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har därmed möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för hans arbetsmiljöutbildningar. Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stöd kan beviljas för vidareutbildning för skydds- och arbetsmiljöombud samt för grund- och vidareutbildning för chefer. Stöd kan lämnas för 50 procent av utbildningsavgiften per deltagare, och i vissa fall för 70 procent av avgiften för utbildningar där både chefer och skydds- eller arbetsmiljöombud deltar.

Marcus erbjuder följande utbildningar inom ramen för stödet:

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Riskbedömning
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Samverkan och förändringsarbete - påbyggnadsutbildning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Säkerhetskultur
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)

Läs mer om villkor och ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning PÅ AFA Försäkrings webbplats:
villkor-arbetsgivare.pdf

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.