Ämnet Sexuella trakasserier
- föreläsare Marcus Gustavsson

Ämnet Sexuella trakasserier - föreläsare Marcus Gustavsson

Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta förebyggande och genomföra aktiva åtgärder mot alla former av diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska genomföras fortlöpande i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Det kan till exempel handla om att man ser över samtalsklimat och jargong.

Marcus erfarenheter av sexuella trakasserier

Marcus Gustavsson har under många år varit engagerad i att motverka sexuella trakasserier och har stöttat en mängd kollegor och medarbetare som har varit utsatta. Han brinner för att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på arbetsplatser, på skolor och lärosäten och i samhället för övrigt. I sina föreläsningar och utbildningar går han igenom hur diskrimineringsskyddet är formulerat i lagtexten och vad lagkraven på förebyggande arbete innebär. Han berättar om sina egna erfarenheter av att stötta utsatta. Och om det motstånd man kan möta när man engagerar sig mot sexuella trakasserier. Till exempel om arbetsgivaren som tyckte att sexuella trakasserier är en generationsfråga. Eller chefen som sade att det inte är förbjudet att bli kär på jobbet. Och om den höga chefen som tyckte att Marcus engagerat sig alldeles för mycket för en utsatt person.

Förebygga sexuella trakasserier

Att lagstiftaren fört in ett krav på förebyggande arbete i diskrimineringslagen på arbetsgivare och utbildningsanordnare handlar om en målsättning att sexuella trakasserier inte ska förekomma. Marcus berättar om sina erfarenheter av förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och hur man når framgång. Hur gör man en vettig analys av nuläget så att man får koll på vad man behöver prioritera? Hur skapar man fungerande rutiner som är väl kända i organisationer? Vilka resurser krävs för att nå framgång i arbetet? Vilket ledarskap behövs från högsta ledningen och övriga chefer i organisationen? Vilket ansvar har alla medarbetare?

Marcus berättar om en mängd goda exempel på framgångsrikt arbete mot sexuella trakasserier från arbetsgivare och organisationer som han har samarbetat med under åren. Det finns trots allt många goda exempel att inspireras av. Och de kloka arbetsgivarna och utbildningsanordnarna ser till att investera i och prioritera arbetet mot sexuella trakasserier. Visar man att man arbetar för en öppen, inkluderande och sund miljö ökar det produktiviteten och effektiviteten. Och så blir man mer attraktiv för både medarbetare, elever och studenter.

Genusperspektiv på sexuella trakasserier

Det är betydligt mer vanligt att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på den svenska arbetsmarknaden än män. Därför behöver man ha ett genusperspektiv på sexuella trakasserier. Marcus föreläser och utbildar även om genus, som också kallas för socialt kön. Genus handlar om normer och förväntningar på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Marcus har sedan han kom i kontakt med begreppet genus intresserat sig för genusvetenskap och under många år arbetat för att alla ska bli respekterade för vilka de är, oavsett vilket kön de råkat födas till. Under sina föreläsningar och utbildningar går han igenom vad begreppet genus innebär och står för. Och ger tips och råd om hur man arbeta konkret med genusperspektiv, både med struktur och kultur. Medvetenhet om genus gör att man får möjlighet att bidra till att människor får utvecklas i sin fulla potential utan att tyngas av könsnormerna.

Vill du även läsa om Marcus Gustavssons föreläsning om genus? - klicka här

Om Marcus Gustavsson - föreläsare, utbildare och moderator

Marcus Gustavsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare inom en mängd områden. Han är en sann pedagog som är noga med att lyssna in och inkludera alla. Marcus föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han utför sina uppdrag på plats eller digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål. Med honom får du en engagerad samarbetspartner som skräddarsyr upplägget och innehållet efter din organisations behov. Marcus delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även av sig själv som person.