Vad räknas som trakasserier?

Definitionen i diskrimineringslagen lyder ”ett beteende som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet/könsöverskridande uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning och ålder.