Vad räknas som trakasserier?

Definitionen i diskrimineringslagen är ”ett beteende som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet/könsöverskridande uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning och ålder.

Trakasserier kan ta många olika former, och det kan vara både verbala, icke-verbala och fysiska beteenden. Det kan inkludera att man gör nedsättande kommentarer, sprider rykten, hotar, isolerar, ignorera eller skrämma en person.

Några exempel på beteenden som kan räknas som trakasserier är:

  • Sexuella trakasserier, såsom oönskade sexuella kommentarer, blickar, närmanden eller gester
  • Verbala trakasserier, såsom nedsättande kommentarer eller epitet
  • Fysiska trakasserier, såsom slag eller sparkar
  • Psykologiska trakasserier, såsom hot eller utpressning
  • Sociala trakasserier, såsom mobbing, isolering eller ignorering
  • Rasistiska trakasserier, såsom nedsättande kommentarer eller diskriminering på grund av en persons etniska bakgrund eller hudfärg
  • Religiösa trakasserier, såsom nedsättande kommentarer eller diskriminering på grund av en persons religion eller trosuppfattning

Det är viktigt att notera att trakasserier är subjektiva och det är upp till den som blir utsatt för att bedöma om en viss situation är trakasserande eller inte. Det är därför viktigt att alltid ta de som utsätts för trakasserier på allvar och att vidta lämpliga åtgärder för att stoppa beteendet.

För att förhindra trakasserier och skapa en säker och inkluderande miljö är det viktigt att skapa en tydlig policy mot trakasserier och att utbilda personalen i hur man identifierar, hanterar och förebygger trakasserier.