Arbetsmiljön är ojämställd

Arbetsmiljön är ojämställd

Jag har tagit del av undersökningen ”Arbetsmiljön 2021” som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Återigen visar undersökningen att stress och press är vanligare i kvinnodominerade yrken jämfört med manligt dominerade. Undersökningen har besvarats av 7 300 personer via telefon varav 3 400 även deltog i en enkät. Närmare tre av tio kvinnor har arbeten med hög anspänning där man inte får tillräckliga resurser för att leva upp till kraven i arbetet. Närmare två av tio kvinnor har utsatts för våld eller hot om våld i arbetet under de senaste 12 månaderna. Och 10 procent av kvinnorna svarar att de har varit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet det senaste året. Bland yngre kvinnor har vart fjärde blivit utsatt. Eftersom den stora majoriteten som arbetar inom vård, skola och omsorg är kvinnor är dessa verksamheter särskilt drabbade.

Ledarskap för bättre arbetsmiljö

Mycket kan sägas om vad som behöver förändras för att förbättra arbetsmiljön. Jag tycker det är intressant att även diskutera ledarskapets påverkan på den organisatoriska arbetsmiljön. Fler organisationer måste börja styras modernt. Man måste komma bort från toppstyrning genom kontroll och uppföljning som inte ger något gott tillbaka de som organisationen är till för. Tillämpa istället en tillitsbaserad styrning, ledning och organisering där fokus alltid är på att skapa god kvalitet i det direkta mötet med medborgarna eller organisationens kunder. Medarbetarna måste ges mandat att fatta egna beslut kring hur man ska utföra arbetet för att uppnå målen. Får man ett sådant mandat främjar det arbetsmiljön och därmed den egna hälsan.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Det måste överlag fokuseras mer på den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön eftersom det är de faktorerna som skapar mest arbetsrelaterad ohälsa. Arbetsmiljölagen fokuserar på arbetsgivares ansvar att förebygga ohälsa genom att identifiera, åtgärda och följa upp risker och brister i arbetsmiljön. Alla organisationer måste ta detta ansvar på allvar och exempelvis titta på hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning, att medarbetarna arbetar för mycket och att kränkande särbehandling förekommer. Enligt mina erfarenheter slarvas det ofta med uppföljningen. Om man identifierar risker och brister och vidtar åtgärder för man inte missa att följa upp åtgärderna. Har de gett några positiva effekter? Om de inte har gjort det får man fundera på andra åtgärder som man följer upp i ett senare skede.

Som arbetsgivare är det smart att investera i och prioritera arbetsmiljöarbetet. Medarbetare som mår bra på jobbet presterar ju bättre så en god arbetsmiljö främjar produktiviteten, effektiviteten och lönsamheten.

Ta ansvar för arbetsmiljön

Men när det gäller ojämställdheten på arbetsmarknaden så måste politiker och kommunala huvudmän steppa upp eftersom de ansvarar för verksamheterna där arbetsmiljöproblemen är som störst. En sak som jag alltid brukar tjata om när jag leder arbetsmiljökurser är att chefers förutsättningar är en av de viktigaste HR-strategiska frågorna. Det är ett enormt stort ansvar att vara personligt ansvarig för sina medarbetares arbetsmiljö. Det krävs kunskaper om skyldigheterna i ansvaret men också möjlighet att kunna omsätta kunskaperna i praktiken. Det är ett välkänt faktum att chefer inom offentlig sektor ofta har väldigt många medarbetare som de ansvarar för samtidigt som de upplever bristande operativt stöd från stödfunktioner plus att administrativa arbetsuppgifter äter upp en stor del av deras arbetstid. Allt detta gör det svårt att hinna med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Jag har själv arbetat många år som chef inom äldreomsorgen, ett jobb som är fantastiskt roligt och meningsfullt men där man alltför ofta känner sig otillräcklig. Jag har alltid ambitionen att vara en närvarande och tillgänglig chef för mina medarbetare men känner att jag inte alltid lyckas fullt ut. Ett tak för antal medarbetare per chef och att man anpassar stödet till cheferna efter deras individuella behov är några åtgärder som definitivt skulle främja arbetsmiljön.

Taggar
Marcus Gustavsson föreläsare föreläsning utbildning utbildare