Vad är diskriminering?

Diskriminering handlar om att någon blir negativt särbehandlad jämfört med någon eller några andra utifrån någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet/könsöverskridande uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning och ålder. Diskriminering kan också handla om trakasserier, sexuella trakasserier eller instruktion att trakassera.