Hur vanligt är det med våld i nära relationer?

Tyvärr är våld i nära relationer alltför vanligt och påverkar många människor över hela världen. Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) har ungefär en tredjedel av alla kvinnor i världen utsatts för fysiskt eller sexuellt våld från en manlig partner eller annan manlig person under sin livstid.

Befolkningsundersökningen ”Våld och hälsa” som genomfördes av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet 2014 visade att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång hade blivit utsatta för fysiskt våld i en pågående eller avslutad relation. 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppgav att de utsatts för psykiskt våld. 7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen hade blivit utsatta för sexuellt våld.

Det är också viktigt att notera att våld i nära relationer inte bara handlar om fysiskt våld utan kan också inkludera sexuellt våld, psykologiskt våld, ekonomiskt våld, materiellt våld och digitalt våld. Det innebär att många fler personer utsätts för våld i nära relationer än vad som rapporteras.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar människor i alla åldrar och sociala grupper över hela världen. Det är ett problem som inte bara drabbar offren utan också har en negativ inverkan på familjer, samhällen och hela samhällssystemet.

Våld i nära relationer definieras som fysiskt, sexuellt, psykologiskt eller ekonomiskt våld som utförs av en nuvarande eller före detta partner, familjemedlem eller annan nära person. Detta kan inkludera allt från fysisk misshandel och sexuellt våld till hot, förföljelse, psykologiskt våld, isolering och ekonomiskt våld.

Våld i nära relationer är ofta ett dolt problem och många personer som utsätts för våld tvekar att rapportera det eller söker hjälp. Det kan bero på rädsla för hämnd, skam, känsla av att det är deras fel eller rädsla för att inte bli trodda.

Det är viktigt att öka medvetenheten om våld i nära relationer och skapa en miljö där personer som utsätts för våld känner att de kan söka hjälp och stöd. Kunskapen behöver öka kring vad våld i nära relationer innebär, hur man kan känna igen tecken på våld och var man kan vända sig för hjälp.

Att förebygga våld i nära relationer är också viktigt. Detta kan innebära att skapa en kultur som inte accepterar våld, att öka jämställdheten mellan könen och att ge utbildning om respektfulla relationer och kommunikation.

För att stödja personer som utsatts för våld i nära relationer finns det också många olika hjälporganisationer, skyddade boenden, polis och andra myndigheter som kan ge stöd och skydd.

Sammanfattningsvis är våld i nära relationer ett allvarligt problem som påverkar många människors liv och hälsa. Det krävs en gemensam ansträngning från samhället som helhet för att förebygga våld och stödja personer som är eller har utsatts.