Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling i arbetslivet definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö och handlar om handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och till att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det leda till mobbning. Alla arbetsgivare har enligt föreskriften ett ansvar att se till att kränkande särbehandling förebyggs.

Kränkande särbehandling kan ha allvarliga konsekvenser för den som utsätts, inklusive försämrad hälsa, minskad självkänsla, och arbetsrelaterad stress. Det kan också påverka arbetsplatsens eller skolans klimat negativt och leda till minskad produktivitet och personalomsättning.

För att förebygga och hantera kränkande särbehandling krävs det en aktiv insats från arbetsgivare, skolor och samhället som helhet. Det är viktigt att skapa en kultur av respekt och värdighet, där alla känner sig trygga och respekterade. Det är också viktigt att ha en öppen kommunikation och att uppmuntra arbetskamrater eller klasskamrater att rapportera kränkande särbehandling om de ser det eller utsätts för det själva.

Det är också viktigt att arbetsgivare och skolor tar kränkande särbehandling på allvar och tar ansvar för att skapa en miljö där kränkande särbehandling inte tolereras. Det kan innebära att ha tydliga riktlinjer för hur man hanterar kränkande särbehandling och att skapa en struktur där anställda eller elever känner sig trygga med att rapportera kränkande särbehandling utan rädsla för repressalier.