Vad innebär det att vara skyddsombud?

Ett skyddsombud är en person som är utsedd att representera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Skyddsombudet har en viktig roll i att bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna.

Skyddsombudet har rätt att göra oanmälda besök på arbetsplatsen och att ta del av dokumentation och annan information som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet har också rätt attdelta i samverkan med arbetsgivaren kring arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudets uppgifter inkluderar att:

Föra medarbetarnas talan i arbetsmiljöfrågor

Skyddsombudet representerar medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och arbetar för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Ta initiativ till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön

Skyddsombudet kan ta initiativ till åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta kan innefatta att föreslå förbättrade arbetsrutiner, utbildning av medarbetare eller införande av skyddsutrustning.

Föra tillsyn över arbetsmiljön

Skyddsombudet har rätt att göra oanmälda besök på arbetsplatsen för att föra tillsyn över arbetsmiljön. Skyddsombudet ska också anmäla arbetsmiljöproblem till arbetsgivaren och följa upp att problemen åtgärdas.

Delta i samverkan kring arbetsmiljöfrågor

Skyddsombudet har rätt att delta i samverkan med arbetsgivaren kring arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att skyddsombudet har rätt att delta i arbetsmiljöutbildningar och att vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis är skyddsombudet en central aktör i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har en skyddad ställning på arbetsplatsen. Skyddsombudet har rätt att föra medarbetarnas talan i arbetsmiljöfrågor, ta initiativ till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och delta i skyddskommitténs möten. Genom sitt engagemang kan skyddsombudet bidra till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna på arbetsplatsen.