Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivare arbetar systematiskt och förebyggande med att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att arbetsgivaren måste planera, genomföra och följa upp åtgärder för att förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska vara anpassat efter verksamhetens art, omfattning och risker.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innefattar olika steg, såsom:

Inventering av arbetsmiljön

Detta steg handlar om att identifiera och kartlägga arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Det kan innefatta att göra riskbedömningar, arbetsmiljöundersökningar eller andra typer av kartläggningar. Syftet är att upptäcka potentiella risker för medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Bedömning av arbetsmiljön

I detta steg bedömer arbetsgivaren vilka risker som är mest akuta och vilka åtgärder som behöver vidtas för att eliminera eller minska riskerna. Arbetsgivaren ska också fastställa vilka lagar och förordningar som gäller för arbetsmiljön och se till att verksamheten följer dessa.

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön

Arbetsgivaren genomför de åtgärder som krävs för att minska eller eliminera riskerna. Det kan handla om att byta ut farliga kemikalier, införa bättre arbetsrutiner eller förbättra arbetsmiljön på andra sätt. Det är viktigt att se till att åtgärderna är tillräckliga och att de faktiskt åtgärdar riskerna.

Uppföljning och kontroll

Efter att åtgärder har genomförts, följer arbetsgivaren upp resultatet av åtgärderna och bedömer om det finns behov av ytterligare åtgärder. Uppföljningen handlar också om att kontrollera att de åtgärder som genomförts har haft önskad effekt och att eventuella brister åtgärdas.

Planering av det fortsatta arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren planerar för det fortsatta arbetsmiljöarbetet, vilket kan innefatta förebyggande åtgärder för att förhindra att nya risker uppstår, samt utbildning och information till medarbetarna om arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt att systematiskt arbetsmiljöarbete ses som en kontinuerlig process och att det fortlöpande utvecklas för att möta nya behov och utmaningar.

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare minska risken för arbetsrelaterade sjukdomar och skador, samt skapa en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande. Detta kan också leda till ökad produktivitet, kreativitet och engagemang bland medarbetare.